Inhalt der heutigen Folge:

Transtheoretisches Modell der Verhaltensveränderung (Prochaska & DiClemente, 1986)

Zusätzliche Ressourcen:

A mindful Mess #51

A mindful Mess #26

Sober Curious (Ruby Warrington)